3 d’abril del 2009

Convocat el Premi Manuel de Pedrolo d'enguany


BASES XII PREMI DE NARRATIVA DE CIÈNCIA-FICCIÓ MANUEL DE PEDROLO, CIUTAT DE MATARÓ
ELS TREBALLS
1.- S’estableix com a única categoria la de novel·la curta.

2.- S’admetrà un sol relat per autor, no podent-hi participar els autors premiats a l’edició anterior.

3.- Les obres concursants han de ser originals, inèdites, no premiades en cap més concurs i escrites correctament en català. Queden excloses les adaptacions de tota mena i les presentades a d’altres concursos pendents d’adjudicació o divulgades en altres llengües o mitjans de difusió.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
4.- Els originals, de tema lliure, amb un sol relat unitari, de ciència-ficció, han de tenir una extensió entre 150 i 200 pàgines numerades, cadascuna de les quals ha de ser de 2100 caràcters, inclosos els caràcters en blanc, escrites a una sola cara a doble espai amb un cos de lletra del 12. Excepcionalment el jurat podrà acceptar una obra que no estigui dins els límits fixats sempre que el nombre de pàgines no es desviï del 10% en més o menys de les fixades en aquest mateix punt.

5.- Els originals s’han de presentar impresos en paper, per quintuplicat, acompanyats d’una còpia en suport informàtic.

6.- Les obres es presentaran sense signar, sota pseudònim, amb títol. Dins del mateix sobre s’inclourà un CD o DVD amb el relat escrit en processador de text, corregit apunt per a ser editat, amb el benentès que l’editorial farà les adaptacions pertinents d’acord amb els criteris de la col·lecció, i un segon sobre tancat amb el nom, l’adreça, el número de telèfon, una fotocòpia del document d’identitat i qualsevol altra dada que l’autor vulgui fer constar.

7.- Els treballs concursants s’han de presentar al registre de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, carrer de Sant Josep núm. 9 08302 – Mataró, entre els dies 18 i 22 de maig de 2009, indicant en el sobre XII Premi de Narrativa de Ciència-ficció, Manuel dePedrolo, Ciutat de Mataró.