14 de novembre del 2009

Es publiquen les bases del XIII Premi Pedrolo

BASES XIII PREMI DE NARRATIVA DE CIÈNCIA-FICCIÓ MANUEL DE PEDROLO, CIUTAT DE MATARÓ

ELS TREBALLS

1 S’estableix com a única categoria la de novel·la curta.


2 S’admetrà un sol relat per autor, no podent-hi participar els autors premiats a les quatre
edicions anteriors.


3 Les obres concursants han de ser originals, inèdites, no premiades en cap més concurs
i escrites correctament en català. Queden excloses les adaptacions de tota mena i les
presentades a d’altres concursos pendents d’adjudicació o divulgades en altres llengües o
mitjans de difusió.


PRESENTACIÓ DELS TREBALLS


4 Els originals, de tema lliure, amb un sol relat unitari, de ciència-ficció, han de tenir una
extensió entre 150 i 200 pàgines numerades, cadascuna de les quals ha de ser de 2100
caràcters, inclosos els caràcters en blanc, escrites a una sola cara a doble espai amb un
cos de lletra del 12. Excepcionalment el jurat podrà acceptar una obra que no estigui dins
els límits fixats sempre que el nombre de pàgines no es desviï del 10% en més o menys
de les fixades en aquest mateix punt.


5 Els originals s’han de presentar impresos en paper, per quintuplicat, acompanyats d’una
còpia en suport informàtic.


6 Les obres es presentaran sense signar, sota pseudònim, amb títol. Dins del mateix
sobre s’inclourà un CD o DVD amb el relat escrit en processador de text, corregit a punt
per a ser editat, amb el benentès que l’editorial farà les adaptacions pertinents d’acord
amb els criteris de la col·lecció, i un segon sobre tancat amb el nom, l’adreça, el número
de telèfon, una fotocòpia del document d’identitat i qualsevol altra dada que l’autor vulgui
fer constar.
Institut Municipal d’Acció Cultural · C. de Sant Josep, 9 de Mataró · Tel. 93 758 23 61 · imac@ajmataro.cat
Biblioteca Pública Pompeu Fabra · Plaça d'Occitània, s/n · Tel. 93 741 29 20 · b.mataro.pf@diba.cat


7 Els treballs concursants s’han de presentar al registre de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural, carrer de Sant Josep núm. 9 08302 – Mataró, entre els dies 24 i 28 de maig de
2010, indicant en el sobre XIII Premi de Narrativa de Ciència-ficció, Manuel de Pedrolo,
Ciutat de Mataró.

EL PREMI

8 El premi és dotat amb 2.500 euros. El premi està subjecte al que determini la normativa
fiscal vigent en matèria de premis.

EL JURAT

9 El jurat estarà format per :
+ Miquel Barceló Garcia, que actuarà de president
+ Antoni Munné-Jordà en representació de Pagès editors
+ Eloi Puig Julià a proposta de la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia
+ Jordi Dòria Estrany i Antoni Segarra i Torres a proposta del grup organitzador de les
+ Trobades de Ciència-ficció de Mataró.
Actuarà de secretària la directora de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró.

10 Les decisions del jurat seran inapel·lables. El premi podrà declarar-se desert, però no
repartir-se entre dues o més obres.

11 El jurat elevarà el seu veredicte al president de l’Institut Municipal d’Acció Cultural a fi
que aquest adopti l’acord d’atorgament del premi per l’òrgan que correspongui.

LLIURAMENT DE PREMIS

12 La proclamació del veredicte es produirà abans de dia 18 de setembre i l’atorgament
dels premis tindrà lloc en una de les dependències gestionades per l’Institut Municipal
d’Acció Cultural. La data i el lloc concret es faran públics amb suficient antel·lació.

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS

13 L’Institut Municipal d’Acció Cultural acordarà l’edició de la novel·la premiada a la
col·lecció de Ciència-Ficció de Pagès editors. A la portada del llibre es farà constar, a més
a més del títol de la novel·la i el nom de l’autor, la seva condició d’obra guanyadora del
Premi de Narrativa de Ciència-ficció, Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró.

14 La quantia del premi inclou els drets d’autor dels 1.500 primers exemplars, que l’autor
de l’obra premiada cedeix a l’IMAC. En cas de posteriors edicions Pagès editors negociarà
directament amb l'autor les condicions. L’editor establirà un contracte d’edició amb l’autor.

RETIRADA D’ORIGINALS

15 Els originals dels treballs que no siguin premiats podran ser retirats de l’Institut
Municipal d’Acció Cultural pel seu autor o representant autoritzat, entre els dies 27 i 30 de
setembre de 2010. En cas de no fer-ho s’entendrà que hi renuncien. Posteriorment es
procedirà a la seva destrucció.

FINAL

16 La participació en aquest concurs comporta, per part dels autors de les obres
presentades, l’acceptació íntegra d’aquestes bases i condicions generals, així com de les
obligacions que se’n deriven, especialment pel que fa a la cessió a favor de l'IMAC dels
drets d'autor consistents en la reproducció, publicació, divulgació i venda dels 1.500
exemplars de les obres premiades.

17 Els autors de les obres premiades autoritzen l’IMAC a la confecció de tríptics, notes i
altres documents en qualsevol suport (paper, telemàtic, audiovisual, etc.), per donar a
conèixer les obres.

18 La interpretació de les presents bases correspon al President de l'IMAC, si bé i
per qüestions relacionades amb els treballs, la seva presentació i el veredicte del
jurat, es podrà consultar a aquest de forma prèvia.

13 de novembre del 2009

Presentació del premi Pedrolo


Demà dissabte 14 de Novembre a 2/4 d'1 del migdia tindrà lloc a la Biblioteca Pomeu Fabra de Mataró (Plaça Occitània s/n) la presentació de les bases del Premi Pedrolo de l'any vinent.


L'acte es complementarà amb la conferència "Els Sputnik i l'anada a la Lluna: tecnologia i política" a càrrec de Xavier Duran